Koulutusta opettajille

Autismiymmärrys – luento ja keskustelutilaisuus
19.3. ja 20.3.2019 (samansisältöiset) Varkauden valtuustosalissa, MAKSUTON
Tilaisuudessa kerrotaan perustietoa autismista, käydään läpi autismin
teoriapohjaa, kontekstisokeutta, tutkimustietoa ja keskustellaan miten
voisimme parantaa Suomessa olevia käytänteitä ja palveluita. Tilaisuus on
tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille: perheille, SOTE- ja opetusalojen ammattilaisille tai vaikkapa kuntapäättäjille, jotka haluavat oppia asiasta lisää. Autismiymmärrys_mainos

Muskaripellen matkassa! -koulutus la 23.3.2019 Varkaudessa
Koulutuksessa tutustutaan kokonaisvaltaisen musiikkikasvatuksen monipuolisiin työtapoihin laulamalla, leikkimällä, liikkumalla ja soittamalla. Opetus perustuu Orff-pedagogiikkaan. Koulutuksesta saat uusia näkökulmia päivähoidon musiikin opettamiseen ja siihen miten musiikki vaikuttaa lapseen ja on osa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Osallistuminen ei vaadi musiikillista osaamista, avoin mieli ja innostus riittää! Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään Mus­ka­ri­pel­len mat­kas­sa- cd:ta ja nuot­ti­kir­jaa. Koulutus on suunnattu var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöille, esi-ja alku­o­pe­tuk­sen opet­ta­jille ja muil­le mu­siik­kia työs­sään käyt­tä­ville.
Kouluttajana toimii Esa Lam­po­nen, LTO, mu­sii­kin var­hais­kas­vat­ta­ja ja ORFF-kou­lut­ta­ja. Esa on toi­mi­nut kou­lut­ta­ja­na mm. päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa, Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa, Kon­ser­va­to­ri­os­sa ja avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa.
Hinta 130 €. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Ääni työvälineenä – puhetyöläisen äänenhuolto ti 19.3.2019 Varkaudessa
Koulutuksessa tutustutaan keinoihin, joilla ääni kestää kohtaamansa haasteet hyvin ja mahdollisimman hyvään ja soivaan ääneen päästään mahdollisimman pienellä vaivalla. Äänenkäytön koulutuksella voidaan myös ennaltaehkäistä ääniongelmien syntymistä, lisätä ääneen soivuutta ja kuuluvuutta sekä puheeseen selkeyttä sekä saada välineitä äänenhuoltoon. Harjoittelu lisää varmuutta omaan äänenkäyttöön ja esiintymiseen.
Koulutus sopii opet­ta­jille, myy­jille ja pu­he­lin­työn­te­ki­jöille.
Kouluttajana toimii Jo­han­na Les­ke­lä, FM, joka on ää­nen­käy­tön ja puhe­tek­nii­kan kouluttaja. Jo­han­nan vah­vuu­te­na on hy­vän ilma­pii­rin ai­kaan­saa­mi­nen, asi­an­tun­ti­juus, rau­hal­li­suus ja sel­keys ope­tus­ti­lan­teis­sa.
Hinta 137 €. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Vauvojen värikylpy -ohjaajakoulutus 2019
Porin lastenkulttuurikeskus järjestää Vauvojen värikylpy -ohjaajakoulutusta, joka on suunnattu ensisijaisesti visuaalisten alojen ammattilaisille, mutta myös kasvatusalan ja perhetyön tekijöille. Koulutukseen haetaan verkossa täytettävällä hakulomakkeella maaliskuussa 2019.  Koulutusjaksot ovat marraskuussa 2019. Lisätietoja täältä.

Onko tiedossasi perusopetuksen tai varhaiskasvatuksen henkilökunnalle suunnattua, taiteeseen/kulttuuriin liittyvää koulutusta, jota ei näy täällä? Ota yhteyttä Lastenkulttuurikeskus Versoon julia.vatanen@soisalo-opisto.fi