Varkaus

Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksessa mahdollistetaan kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun toteutuminen.

Lapsen kulttuurikompetenssi, eli kyky omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria, vahvistuu jatkuvasti osana varhaiskasvatuksen arkea. Kulttuurikompetenssiin kuuluvat tiedot, taidot, tietoisuus ja asenteet.

Oman kulttuurin arvostamista tuetaan tutustuttamalla lapset oman seudun erityispiirteisiin ja kulttuurikohteisiin. Lähiseudun historialliset paikat ja rakennukset sekä ympärillä oleva kaunis ja puhdas luonto toimivat oivallisina vierailukohteina. Samalla tuetaan myös varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja ilmaisukasvatusta.

Lapsille taataan arjessa mahdollisuus toteuttaa luontaista taiteilijuuttaan ja olla aktiivisina toimijoina omassa toimintaympäristössään. Tavoitteena on kasvattaa lapsista vastuuntuntoisia, myönteisiä ja tasapainoisia ihmisiä, jotka arvostavat itseään ja muita ihmisiä.

Taide- ja kulttuurikasvatus laaja-alaisen osaamisen tukena

Taide- ja kulttuurikasvatus edistää varhaiskasvatuksessa erilaisten laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden toteutumista. Varkauden kaupungin varhaiskasvatus tekee taide- ja kulttuurikasvatuksessa yhteistyötä eri tahojen, kuten Lastenkulttuurikeskus Verson, kaupunginkirjaston ja Varkauden museokeskus Konstin kanssa.

Tavoitteena on yhtenäinen polku Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksesta esi- ja perusopetuksen Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelmaan.

Erilaiset oppimisympäristöt tukevat leikkiä ja oppimista

Erilaisten oppimisympäristöjen avulla tuetaan lapsen leikkiä ja leikin kautta oppimista, fyysistä aktiivisuutta, taiteellista ilmaisua, tutkimista ja kokeilua sekä luontoelämyksiä.

Varhaiskasvatuksessa oppimista tapahtuu joka hetki, joka paikassa; sisätiloissa, pihalla, lähimetsissä, puistoissa, urheilukentillä ja muualla lähiympäristöissä, joissa lapset liikkuvat. Oppimisympäristöjä laajennetaan tekemällä yhteistyötä mm. kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, kirjaston, museon, perusopetuksen, seurakuntien, järjestöjen ja lähialueen toimijoiden kanssa.

Varkauden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Taide- ja kulttuurikasvatus edistää varhaiskasvatuksessa erilaisten laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden toteutumista.Laaja-alainen osaaminen on muun muassa monilukutaitoa, itsestä huolehtimista ja arjen muita taitoja. Se on myös kulttuurista osaamista ja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan yhä monimuotoisemmassa maailmassa. Hyvä varhaiskasvatus antaa vankan pohjan näiden tietojen ja taitojen kehittymiselle.